Příklad náhradního plnění

V posledních letech došlo v naší legislativě k řadě změn, jejichž cílem je postupné sladění legislativy České republiky s legislativou Evropské unie. Jednou z těchto změn je zákon č. 435/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb. o zaměstnanosti s účinností dnem 1. 1.2005. Zde je už v evropském duchu zakotven princip solidarity zaměstnavatelů (tj. podnikatelských subjektů a organizaci, zaměstnávajících více než 25 pracovníků) se zdravotně postiženými spoluobčany.

Povinnosti uložené tímto zákonem může zaměstnavatel splnit jedním ze tří způsobů (nebo jejich kombinací):

  1. Tím, že přijme do pracovního poměru tolik občanů se změněnou pracovní schopností, aby jejich počet činil minimálně 4% z celkového počtu pracovníků zaměstnavatele.
  2. Tím, že od organizace zaměstnávající více než 50% zaměstnanců se ZPS nakoupí výrobky v hodnotě rovnající se sedminásobku průměrné mzdy zjištěné za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného roku násobené povinným podílem zaměstnanců se ZPS v dané organizaci – tzv. náhradní plnění.
  3. Pokud nebude zaměstnavatel moci využít ani jedné z obou možností, splní svoji povinnost tím, že do státního rozpočtu odvede za každého zdravotně postiženého spoluobčana, kterého nezaměstná, finanční částku ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy, zveřejněné Statistickým úřadem.

Smyslem zákona však není získat příjmy do státního rozpočtu, ale zapojit co nejvíce zdravotně postižených spoluobčanů do pracovního procesu. A to může provést  buď zaměstnavatel sám, pokud zajistí potřebné technické a legislativní požadavky, spojené se zaměstnáváním zdravotně postižených spoluobčanů nebo svou zodpovědnost přenese na společnosti, které jsou již od svého vzniku orientovány na tuto problematiku, u kterých nakoupí výrobky nebo služby a tím dojde automaticky ke zvýšení zaměstnanosti v těchto organizacích.

Naše společnost Vám proto nabízí možnost nakoupit u nás výrobky nebo služby, které jsou náhradním plněním a využít tak našeho technického zázemí a zkušeností načerpaných během několikaleté práce se zdravotně postiženými spoluobčany. V případě Vašeho zájmu Vám rádi zašleme nabídku náhradního plnění, které jsme Vám schopni poskytnout. Na zboží neuvedené v našich nabídkách se prosím informujte.

Výpočet náhradního plnění

Povinný podíl zaměstnávání OZP:

Výpočet: Celkový počet zaměstnanců * 0,04

Náhradní plnění povinného podílu:

Společnost využije některou z nabídek náhradního plnění. Vybere si služby nebo zboží v minimálním objemu sedminásobku průměrné mzdy za každou OZP, kterou by měla zaměstnávat..

Průměrná měsíční mzda (PMM) za rok 2018 (I.-III. Q) = 31 225 Kč.

Výpočet: Povinný podíl zaměstnávání OZP * (7 x 31 225)

Odvod státu aneb finanční plnění povinného podílu:

Firma zaplatí státu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za každou OZP, kterou by měla zaměstnat.

Výpočet: Povinný podíl zaměstnávání OZP * (2,5 x 31 225)

Úspora:

Úspora je rovna částce, kterou byste státu odvedli. Odběrem náhradního plnění tak můžete efektivněji optimalizovat své náklady.

Ukázky možnosti využití plnění formou náhradního plnění

 

  1. Společnost Enttiva zaměstnává v průměrném přepočteném počtu zaměstnanců 105,65 zaměstnanců. Povinný 4% podíl činí 4,23 zaměstnanců se zdravotním postižením.

Společnost Enttiva nezaměstnává žádného zaměstnance se zdravotním postižením. Společnost svůj podíl splní odebíráním výrobků a služeb od dodavatele, který zaměstnává více než 50% zaměstnanců se zdravotním  postižením. Společnost Enttiva odebrala a zaplatila dodavateli zboží nebo služby ve výši  609 630 Kč bez DPH. Tuto částku vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy za 1. – 3. čtvrtletí  sledovaného  kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí, tedy částkou  cca 128 947 Kč.

Výsledkem je 5 zaměstnanců, tedy splnění povinného 4% podílu. Společnost Enttiva tímto krokem uspořila 37,8 % tj. 230 262,5 Kč.

Společnost Enttiva si pro náhradní plnění musí vybrat dodavatele,  jehož místně příslušný úřad práce uzná za poskytovatele náhradního plnění  a písemně potvrdí počet  jim zaměstnávaných osob se zdravotním postižením (OZP či TZP). Tento potvrzený počet musí být minimálně ve výši povinného 4% podílu společnosti  Enttiva, tedy 4,23.

  1. Společnost Enttiva zaměstnává 522,45 zaměstnanců . Povinný 4% podíl činí 20,90 zaměstnanců se zdravotním postižením.

Společnost Enttiva zaměstnává 3 zaměstnance se zdravotním postižením . Společnost svůj podíl splní odebíráním výrobků a služeb od dodavatele , který zaměstnává více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Společnost Enttiva odebrala a zaplatila dodavateli zboží nebo nebo služby ve výši 2 333 695 Kč bez DPH . Tuto částku vydělíme sedminásobkem průměrné měsíční mzdy za 1. – 3. čtvrtletí  sledovaného  kalendářního roku , vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí , tedy částkou cca 128 947 Kč. Výsledkem je  18 ,0 zaměstnanců , tzn. společnost splnila povinný 4% podíl (18,0+3). Společnost Enttiva tímto krokem uspořila 41,44% , tj. 967 102,50 Kč.

Společnost Enttiva si pro náhradní plnění musí vybrat dodavatele, jehož místně příslušný úřad práce uzná za poskytovatele náhradního plnění a písemně potvrdí počet jim zaměstnávaných osob se zdravotním postižením (OZP či TZP). Tento  potvrzený počet musí být minimálně ve výši povinného  4% podílu společnosti Enttiva sníženého o počet vlastních  zaměstnávaných OZP ,  tedy 17,90.          

             

  1. Společnost Enttiva zaměstnává v průměrném přepočteném počtu zaměstnanců 1 016,22 zaměstnanců. Povinný 4% podíl činí 40,65 zaměstnanců se zdravotním postižením.

Společnost Enttiva nezaměstnává žádného zaměstnance se zdravotním postižením. Společnost svůj podílplní odebíráním výrobků a služeb od dodavatele,který zaměstnává více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením.Společnost  Enttiva odebrala a zaplatila dodavateli zboží nebo služby ve výši 5 255 046 Kč bez  DPH . Tuto částku vydělíme sedminásobkem průměrné měsíční mzdy  za  1. – 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí , tedy částkou cca 128 947 Kč . Výsledkem je 40,75 zaměstnanců , tedy splnění povinného 4% podílu.Společnost Enttiva tímto krokem uspořila 35,71 %  tj. 1 876 802,20 Kč.

Společnost Enttiva si pro náhradní plnění musí vybrat dodavatele , jehož místně příslušný úřad práce uzná za poskytovatele náhradního plnění a písemně potvrdí počet jim zaměstnávaných osob se zdravotním postižením (OZP či TZP) .Tento potvrzený počet musí být minimálně ve výši povinného 4% podílu společnosti Enttiva, tedy 40,65.